Υποψήφιοι Διδάκτορες

Επιβλέπων καθηγητής: Κορλός Απόστολος

Τίτλος: Βελτιστοποίηση των παραμέτρων της κατεργασίας κοπής με πλάσμα για την παραγωγή μηχανολογικών αντικειμένων, μέσω πειραματικών και αναλυτικών μεθόδων.

Περιγραφή Ερευνητικής Περιοχής:
Η κατεργασία CNC κοπής με πλάσμα αποτελεί μία από τις πλέον χρησιμοποιούμενες κατεργασίες αφαίρεσης υλικού. Οι παράμετροι της κατεργασίας, που επηρεάζουν την γεωμετρία του τελικού αποτελέσματος, είναι η ένταση του ρεύματος, η ταχύτητα κοπής, το ύψος του ακροφυσίου, η πίεση και η ταχύτητα ροής του αερίου. Η βελτιστοποίηση αυτών των παραμέτρων, αποτελεί τον στόχο της παρούσας μελέτης, με τη χρήση πειραματικών και αναλυτικών μεθόδων.

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα:
Πύρτσες Σπυρίδων

Τριμελής Επιτροπή:
1. Κορλός Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Σχολή Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
2. Δαυΐδ Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Σχολή Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
3. Σαγρής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Σχολή Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Επιβλέπων καθηγητής: Κορλός Απόστολος

Τίτλος: Βελτιστοποίηση των παραμέτρων της κατεργασίας ηλεκτροδιάβρωσης βύθισης για την παραγωγή μηχανολογικών αντικειμένων, μέσω πειραματικών και αναλυτικών μεθόδων

Περιγραφή Ερευνητικής Περιοχής:
Η ηλεκτροδιάβρωση βύθισης αποτελεί μία μη συμβατική κατεργασία, η οποία χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό ρεύμα για την κατεργασία πολύπλοκων γεωμετριών. Οι παράμετροι που επηρεάζουν την κατεργασία, είναι η ένταση του ρεύματος, η διάρκεια του παλμού και του χρόνου ανάπαυσης, το διηλεκτρικό υγρό και το υλικό του ηλεκτροδίου. Η βελτιστοποίηση αυτών των παραμέτρων αποτελεί τον στόχο της παρούσας μελέτης, με τη χρήση πειραματικών και αναλυτικών μεθόδων.

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα:
Ζαφείρης Κωνσταντίνος

Τριμελής Επιτροπή:
1. Κορλός Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Σχολή Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
2. Δαυΐδ Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Σχολή Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
3. Σαγρής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Σχολή Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Επιβλέπων καθηγητής: Κοσμάνης Θεόδωρος

Τίτλος: Βελτιστοποίηση εκτίμησης της ενεργειακής κατάστασης μπαταριών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε πραγματικό χρόνο

Περιγραφή Ερευνητικής Περιοχής:
Στόχος της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικής μεθοδολογίας για τη συστηματική και ακριβή εκτίμηση της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας και κατ’επέκταση άλλων συναφών μεγεθών σε συνθήκες λειτουργίας της μπαταρίας. Η τεχνική που θα αναπτυχθεί, θα αξιολογηθεί μέσω της εφαρμογής της σε εργαστηριακά υλοποιημένες διαδρομές ισχύος του εργαστηρίου Ηλεκτρικών Οχημάτων και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Οχημάτων του τμήματος αλλά και κατά την κίνηση οχημάτων μικρής κλίμακας (lightweight electric vehicles) σε πρότυπες διαδρομές.

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα:
Αθανάσιος Κράβαρης

Τριμελής Επιτροπή:
1. Θεόδωρος Κοσμάνης, Αναπ. Καθηγητής, ΜΠΔ/ΔΙΠΑΕ
2. Φώτιος Στεργιόπουλος, Αναπ. Καθηγητής, ΜΠΔ/ΔΙΠΑΕ
3. Δημήτριος Τριανταφυλλίδης, Αναπ. Καθηγητής, ΜΠΔ/ΔΙΠΑΕ

Επιβλέπων καθηγητής: Μανωλάκης Δημήτρης

Τίτλος: Βέλτιστες τεχνικές παράλληλου προγραμματισμού με χρήση της Μονάδας Επεξεργασίας Γραφικών - GPU

Περιγραφή Ερευνητικής Περιοχής:
Σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση τεχνικών παράλληλου προγραμματισμού κάνοντας χρήση της Μονάδας Επεξεργασίας Γραφικών (Graphics Processing Unit - GPU). Στόχος της θα είναι η σύγκριση υφιστάμενων και η διερεύνηση νέων μεθοδολογιών παραλληλισμού του κώδικα προγραμματισμού οι οποίες θα μπορούν να παράγουν γρήγορα εκτελέσιμο κώδικα ελαχιστοποιώντας την πολυπλοκότητά του ούτως ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε μελλοντικές απαιτήσεις ευκολότερα.

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα:
Διονύσιος Σαλονικίδης

Τριμελής Επιτροπή:
1. Μανωλάκης Δημήτρης, Καθηγητής, ΜΠΔ/ΔΙΠΑΕ
2. Γωγούσης Αριστείδης, Καθηγητής, ΜΠΔ/ΔΙΠΑΕ
3. Τζέκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ

Επιβλέπων καθηγητής: Μπεχτσής Δημήτριος

Τίτλος: Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου για την αυτόνομη πλοήγηση οχημάτων και τη σημασιολογική χαρτογράφηση βιομηχανικών χώρων

Περιγραφή Ερευνητικής Περιοχής:
Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η αυτόνομη πλοήγηση οχημάτων που θα οδηγήσει στην ελαχιστοποίηση των κινήσεων του οχήματος, στη μείωση του χρόνου κίνησης, στη μείωση του κόστους κίνησης για να μεταβεί το όχημα από/προς τα σημεία ενδιαφέροντος (ενδεικτικά σημεία φόρτισης, θέσεις παραλαβής/παράδοσης αντικειμένων) και κυρίως στην ασφάλεια, τόσο για τους εργαζόμενους που κινούνται στο χώρο, όσο και για το ίδιο το όχημα με ανάπτυξη ή/και επέκταση αλγορίθμων πλοήγησης αυτόνομων οχημάτων. Επιπλέον θα μελετηθεί η σημασιολογική χαρτογράφηση βιομηχανικών χώρων.

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα:
Γεώργιος Καραμήτσος

Τριμελής Επιτροπή:
1. Δημήτριος Μπεχτσής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΙΠΑΕ
2. Δημήτριος Μανωλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΙΠΑΕ
3. Δημήτριος Βλάχος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Επιβλέπων καθηγητής: Μπεχτσής Δημήτριος

Τίτλος: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αλυσίδων Αξίας και Συστημάτων Βιομηχανικής Παραγωγής με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Συστημάτων Μικροαισθητήρων

Περιγραφή Ερευνητικής Περιοχής:
Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός βελτιστοποιεί το σύνολο των διεργασιών στις αλυσίδες αξίας (προμήθεια πρώτων υλών, παραγωγή/μεταποίηση, αποθήκευση, διανομή, πωλήσεις). Η διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠΕ) και Επικοινωνιών σε συνδυασμό με την Αυτοματοποίηση των Επιχειρησιακών Διεργασιών παρέχει προστιθέμενη αξία τόσο σε επίπεδο Εφοδιαστικής Αλυσίδας όσο και σε επίπεδο Συστημάτων Βιομηχανικής Παραγωγής. Στο πλαίσιο των ΤΠΕ και της Αυτοματοποίησης θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση του Διαδικτύου των Πραγμάτων και των Συστημάτων Μικροαισθητήρων ώστε να υλοποιηθούν και να προταθούν ολοκληρωμένες και εφαρμοσμένες λύσεις.

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα:
Γκέρσι Σούλα

Τριμελής Επιτροπή:
1. Δημήτριος Μπεχτσής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΙΠΑΕ
2. Μιχαήλ Κιζήρογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΔΙΠΑΕ
3. Ναούμ Τσολάκης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΔΙΠΑΕ

Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός Στέλιος

Τίτλος: Μετρολογία και αυτοματοποίηση συστημάτων ανίχνευσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών στο περιβάλλον

Περιγραφή Ερευνητικής Περιοχής:
Ο στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι διπλός. Ο πρώτος είναι η βαθμονόμηση ανιχνευτικών διατάξεων ιοντιζουσών ακτινοβολιών στο περιβάλλον και ο προσδιορισμός των αβεβαιοτήτων των μετρήσεων. Ο δεύτερος: η αυτοματοποίηση αυτών των μετρήσεων και διαδικασιών βαθμονόμησης ώστε να καταστεί εφικτός ο ορθός προσδιορισμός της ραδιολογικής επιβάρυνσης λαμβάνοντας υπόψη την παραμονή του ανθρώπου στον συγκεκριμένο χώρος (εσωτερικό ή εξωτερικό) και η μέτρηση με όσο τον δυνατόν λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω στόχου θα χρειαστεί να διεξαχθούν τόσο μετρήσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών όσο και προσομοιώσεις των μετρητικών διατάξεων δηλαδή των αλληλεπιδράσεων των ακτινοβολιών με την ύλη. Σημαντικοί σταθμοί της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση χρήσης τηλεμετρίας και η δημιουργία ραδιομετρικών χαρτών στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας.

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα:
Καμούτσης Κωνσταντίνος

Τριμελής Επιτροπή:
1. Ξανθός Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ
2. Τσαγκάρης Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ
3. Κλούβας Αλέξανδρος, Καθηγητής, ΑΠΘ

Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδοπούλου Σημίρα

Τίτλος: Βέλτιστες στρατηγικές ενεργειακής διαχείρισης αυτόνομων και διασυνδεδεμένων μικροδικτύων με παραγωγή και αποθήκευση ανανεώσιμης ενέργειας.

Περιγραφή Ερευνητικής Περιοχής:
Στρατηγικές ενεργειακής διαχείρισης αυτόνομων και διασυνδεδεμένων υβριδικών μικροδικτύων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αποθήκευση ενέργειας (ηλεκτρικής, χημικής) και ενσωματωμένη υποδομή παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου. Ανάλυση στρατηγικών και βελτιστοποίηση της διαχείρισης με χρήση μεθόδων υποστηριζόμενων από μαθηματικά μοντέλα όπως του προβλεπτικού ελέγχου. Διερεύνηση βέλτιστων επιλογών αποθήκευσης. Σχεδιασμός και σύγκριση τοπολογιών μικροδικτύων. Βελτιστοποίηση τοπολογίας και εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης. Αλληλεπίδραση και βελτιστοποίηση προσφοράς-ζήτησης ενέργειας σε ελεγχόμενα φορτία. Διερεύνηση συμπεριφοράς των μικροδικτύων με διασύνδεση ηλεκτρικών οχημάτων ως μέσα αποθήκευσης και κατανάλωσης.

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα:
Δημήτριος Τρίγκας

Τριμελής Επιτροπή:
1. Παπαδοπούλου Σημίρα, Καθηγήτρια, ΔΙΠΑΕ
2. Υφούλης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ
3. Δρ. Βουτετάκης Σπύρος, Ερευνητής Α, Διευθυντής ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, Διευθυντής ΕΑΝΟΣΥΣ/ΙΔΕΠ

Επιβλέπων καθηγητής: Τσαγκάρης Απόστολος

Τίτλος: Η διδασκαλία της ρομποτικής και των νέων τεχνολογιών μέσα από μία νέα προσέγγιση: Η παιχνιδοποίηση ως εργαλείο ενίσχυσης της ανακαλυπτικής μάθησης

Περιγραφή Ερευνητικής Περιοχής:
Η εν λόγω ερευνητική πρόταση αποσκοπεί στην ανάδειξη μίας νέας προσέγγισης για την αποτελεσματική διδασκαλία της Ρομποτικής και των Νέων Τεχνολογιών. Στην προτεινόμενη μεθοδολογία θα ενταχθεί η παιχνιδοποίηση (gamification) ως εργαλείο ενίσχυσης της ανακαλυπτικής μάθησης. Η αποτελεσματικότητα αυτής της νέας μεθοδολογίας με αφορμή παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας, θα ενσωματώνει την παιχνιδοποίηση και θα αναδεικνύει τη χρήση της ανακαλυπτικής μάθησης.Θα ελεγχθεί ερευνητικά, τόσο στο επίπεδο των εκπαιδευομένων, όσο και στο επίπεδο των εκπαιδευτών, με μία μικτή προσέγγιση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας.

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα:
Χατζηκύρκου Μαρία

Τριμελής Επιτροπή:
1. Τσαγκάρης Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ
2. Γωγούσης Αριστείδης, Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ
3. Φαχαντίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας