Προσωπικό Τμήματος


Ζαφείρης Κωνσταντίνος

Καμούτσης Κωνσταντίνος

Καραμήτσος Γεώργιος

Κράβαρης Αθανάσιος

Πύρτσες Σπυρίδων

Σαλονικίδης Διονύσιος

Σούλα Γκέρσι

Τριγκάς Δημήτριος

Χατζηκύρκου Μαρία

Βέρρα Σερασίδου

e-mail: info@iem.ihu.gr Γραφείο: Γραμματείες ΣΤΕΦ Τηλέφωνο: 2310-013-939

Στέργιος Ραμπότας

e-mail: info@iem.ihu.gr Γραφείο: Γραμματείες ΣΤΕΦ Τηλέφωνο: 2310-013-940

Ζωπόγλου Αικατερίνη

e-mail: azopoglou@admin.teithe.gr Γραφείο: Γραμματείες ΣΤΕΦ Τηλέφωνο: -