Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, στη συνεδρίασή της με αριθμό 30/23-12-2020, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 1-2-2021, ηλεκτρονικά (info@iem.ihu.gr) ή ταχυδρομικά (Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σίνδος, ΤΚ 57400).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:
α) Αίτηση
β) Τίτλους Σπουδών
γ) Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
δ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
ε) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής).
στ) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ
ζ) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
η) Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής που περιγράφει συνοπτικά το σκοπό, τη μεθοδολογία, σχετική βιβλιογραφία και την αναμενόμενη ερευνητική συνεισφορά, καθώς και τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής.
Περιοχές Διδακτορικών Θεμάτων:
1. Ρομποτική (Γωγούσης Α.)
2. Ρομποτική (Γωγούσης Α.)
3. Ρομποτική (Γωγούσης Α.)
4. CAD/CAM/CAE- Σύνθεση Μηχανισμών και Μετασχηματιζόμενων, Αρθρωτών, και Συναρμολογούμενων Δομών (Γωγούσης Α.)
5. CAD/CAM/CAE- Σύνθεση Μηχανισμών και Μετασχηματιζόμενων, Αρθρωτών, και Συναρμολογούμενων Δομών (Γωγούσης Α.)
6. Έλεγχος Μέγιστης Ροπής Ανά Ρεύμα της Σύγχρονης Μηχανής Χωρίς Αισθητήρες (Ηλιούδης Β.)
7. Ανίχνευση και Διάγνωση Σφαλμάτων της Σύγχρονης Μηχανής σε Λειτουργία Ελέγχου Χωρίς Αισθητήρες (Ηλιούδης Β.)
8. Συστήματα Ακουστικής Μετάδοσης Ισχύος (Κιζήρογλου Μ.)
9. Κυκλώματα Συστημάτων Συγκομιδής Ενέργειας (Κιζήρογλου Μ.)
10. Μη παρεμβατικοί αισθητήρες ανάλυσης αίματος (Κιζήρογλου Μ.)
11. Βελτιστοποίηση των παραμέτρων της κατεργασίας κοπής με πλάσμα για την παραγωγή μηχανολογικών αντικειμένων, μέσω πειραματικών και αναλυτικών μεθόδων (Κορλός Α.)
12. Βελτιστοποίηση των παραμέτρων της κατεργασίας ηλεκτροδιάβρωσης βύθισης για την παραγωγή μηχανολογικών αντικειμένων, μέσω πειραματικών και αναλυτικών μεθόδων (Κορλός Α.)
13. Βελτιστοποίηση εκτίμησης της ενεργειακής κατάστασης μπαταριών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε πραγματικό χρόνο (Κοσμάνης Θ.)
14. Βέλτιστες τεχνικές παράλληλου προγραμματισμού με χρήση της Μονάδας Επεξεργασίας Γραφικών – GPU (Μανωλάκης Δ.)
15. Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου για την αυτόνομη πλοήγηση οχημάτων και τη σημασιολογική χαρτογράφηση βιομηχανικών χώρων (Μπεχτσής Δ.)
16. Μεθοδολογίες Οπτικοποίησης, Διαχείρισης και Ανάλυσης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Συστήματα Βιομηχανικής Παραγωγής και Αλυσίδες Αξίας (Μπεχτσής Δ.)
17. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αλυσίδων Αξίας και Συστημάτων Βιομηχανικής Παραγωγής με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Συστημάτων Μικροαισθητήρων (Μπεχτσής Δ.)
18. Μετρολογία και αυτοματοποίηση συστημάτων ανίχνευσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών στο περιβάλλον (Ξανθός Σ.)
19. Βέλτιστες στρατηγικές ενεργειακής διαχείρισης αυτόνομων και διασυνδεδεμένων μικροδικτύων με παραγωγή και αποθήκευση ανανεώσιμης ενέργειας (Παπαδοπούλου Σ.)
20. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μετατροπέων Ηλεκτρονικών Ισχύος για Διασύνδεση Κυψελών Καυσίμου τύπου Μεμβράνης Ανταλλαγής Πρωτονίων (ΡΕΜ) (Στεργιόπουλος Φ.)
21. Ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος (Τριανταφυλλίδης Δ.)
22. Η διδασκαλία της ρομποτικής και των νέων τεχνολογιών μέσα από μία νέα προσέγγιση: Η παιχνιδοποίηση ως εργαλείο ενίσχυσης της ανακαλυπτικής μάθησης (Τσαγκάρης Α.)
23. Η Αισθητηριοκινητική μάθηση ως μέσω αλληλεπίδρασης με τη γνώση. Ένα σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης (Τσαγκάρης Α.)
Περισσότερες πληροφορίες στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ΦΕΚ 3495/τ’ Β/24-8-2020 .
Επιπλέον έγγραφα: ΑΙΤΗΣΗ και ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 2310013937