Απόφαση Πιστοποίησης (ΕΘΑΑΕ)

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) πιστοποιεί ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος συμμορφώνεται πλήρως () με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των Νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη από 20.12.2023 έως 19.12.2028.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Απόφαση Πιστοποίησης (ΕΘΑΑΕ) σε pdf