Δομές και Διοίκηση Τμήματος

Το τμήμα είναι οργανωμένο σε τρεις τομείς, κατόπιν εισήγησης από την Συνέλευση του Τμήματος και απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1268/01.04.2021, τεύχος Β, σελίδα 15379).
Διαδικασίες εκλογής ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ (Αρθρο 24, 32, 36, Νόμος 4957/2022): Η εκλογική διαδικασιά περιγράφεται στο pdf .
Διαδικασία προκύρυξης - επαναπροκύρηξης ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Π : Νόμος 4957/2022 - Κεφάλαιο ΙΖ - Άρθρα 138-141 --> Διαδικασία εκλογής: αρ. 142-151. Οι διαδικασίες περιγράφονται στο pdf .
Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ : Η εκλογική διαδικασιά περιγράφεται στο pdf .
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών σε όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Αρθρο 42, Νόμος 4957/2022): Η εκλογική διαδικασιά περιγράφεται στο pdf .

Διοικητική θέση στις δομές του Τμήματος Όνομα E-mail
Πρόεδρος του Τμήματος Απόστολος Τσαγκάρης tsagaris@autom.teithe.gr
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Θεόδωρος Κοσμάνης kosmanis@vt.teithe.gr
Διευθυντής Τομέα Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας Δημήτρης Τζιουρτζιούμης dtziour@vt.teithe.gr
Διευθυντής Τομέα Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων και Συστημάτων Χρήστος Υφούλης cyfoulis@ihu.gr
Διευθυντής Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Πληροφοριακών Συστημάτων Δημήτρης Μανωλάκης manolakis@autom.teithe.gr


Λοιπές Δομές Τμήματος


Θέση Όνομα
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Δημήτρης Τριανταφυλλίδης
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Θεόδωρος Κοσμάνης
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Στυλιανός Ξανθός
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Φώτιος Στεργιόπουλος
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Απόστολος Κορλός
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Στυλιανός Ξανθός
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Φώτιος Στεργιόπουλος
Υπεύθυνος Erasmus Plus Μιχαήλ Κιζήρογλου
Επικοινωνία με Κοινωνικούς-Πολιτιστικούς-Παραγωγικούς Φορείς Χρήστος Άνδρας
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Δημήτριος Μπεχτσής