Εγγραφές Πρωτοετών

Πληροφορίες για τις εγγραφές


Οι πρωτοετείς φοιτητές εγγράφονται στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, μόνο ως επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων που διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κάθε έτος. Οι αναλυτικές οδηγίες για τις εγγραφές πρωτοετών ανακοινώνονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από το υπουργείο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων υπέβαλαν αρχικά ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Τμήμα μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.

Στη συνέχεια, και μετά την αποστολή (από το Υπουργείο) των πινάκων των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, οφείλουν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την ολοκλήρωση του ελέγχου της ταυτοπροσωπίας και σε διάστημα που ορίζει το Υπουργείο με εγκύκλιό του, προκειμένου να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής υπογεγραμμένη από τον ίδιο που φέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την οποία θα προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων (μόνο για τους άρρενες)