Ερευνητικά Έργα


Autonomous Robotic Vehicle for disinfecting workplaces

Πρόσκληση: RIS Innovation Call 2022 EIT Health

Διάρκεια: Μάρτ. 2022 – Δεκ 2022

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημήτριος Μπεχτσής

Το έργο θα αναπτύξει ένα αυτόνομο ρομποτικό όχημα που θα πλοηγείται αυτόνομα για την απολύμανση χώρων εργασίας. Θα αναπτυχθεί υποσύστημα πλοήγησης στο χώρο, υποσύστημα ψεκασμού, υποσύστημα αναγνώρισης αντικειμένων στο χώρο με τη χρήση του ROS (Robot Operating System) και υποσύστημα λήψης απόφασης. Στην τελική φάση θα πραγματοποιηθεί ολοκλήρωση των υποσυστημάτων, εκκίνηση της πιλοτικής εφαρμογής και επαλήθευση του συστήματος.

TERRATECH - masTERs course on smArt Agriculture TECHnologies

Site έργου:http://terratechmsc.eu/

Πρόσκληση:Erasmus Plus KA2 (Knowledge Alliances) 2020

Διάρκεια: 2021-2023

Επιστημονικά Υπεύθυνος:Θεόδωρος Κοσμάνης

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών TERRATECH έχει αντικείμενο τη γεωργία ακριβείας με αξιοποίηη σύγχρονων τεχνικών Internet of Things. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους γεωπόνους και μηχανικούς αγροκαλλιέργειας κυρίως που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν σε σύγχρονες τεχνικές μετρήσεων και αξιολόγησης αγροκαλλιεργειών. Αποτελεί τη σύμπραξη 6 Πανεπιστημίων, 3 MME, 1 Ερευνητικού Ινστιτούτου, 1 αγροτικού συνεταιρισμού, 1 σύγχρονης μονάδας αγροκαλλιέργειας και 1 φορέα παροχής πιστοποιήσεων. Στόχος είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση των φοιτητών μέσα από ένα σύνολο μαθημάτων που περιλαμβάνουν online διαλέξεις, εργαστηριακά μαθήματα με φυσική παρουσία, μεγάλα projects και πρακτική άσκηση στους βιομηχανικούς εταίρους.

Ευφυές Σύστημα Διαδικτύου των Αντικειμένων για μέτρηση Ποιότητας και Κατανάλωσης σε δίκτυο ύδρευσης

Site έργου: http://iwet.link-tech.gr/

Πρόσκληση: Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διάρκεια: 2021-2023

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημήτριος Μπεχτσής

Στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη και μελέτη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας για μέτρηση κατανάλωσης και ποιότητας νερού σε επίπεδο τελικού καταναλωτή. Το σύστημα αποτελείται από ένα αρθρωτό σύστημα μέτρησης κατανάλωσης και ποιότητας, ένα υποσύστημα ΙοΤ για την αποστολή δεδομένων, ένα δίκτυο για την ενσωμάτωση και δρομολόγηση των συσκευών, λογισμικό web και mobile για την επισκόπηση των δεδομένων και λογισμικό μηχανικής μάθησης για την ανάλυση (πρόβλεψη και επιμερισμό) των δεδομένων
Δημοσιεύσεις:
Tsampoulatidis, I., Komninos, N., Syrmos, E., Bechtsis, D. (2022). Universality and Interoperability Across Smart City Ecosystems. In: Streitz, N.A., Konomi, S. (eds) Distributed, Ambient and Pervasive Interactions. Smart Environments, Ecosystems, and Cities. HCII 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13325. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05463-1_16

Ποιοτικός Έλεγχος Παραγωγικών Διαδικασιών με Χρήση Ολοκληρωμένου Συστήματος Λήψης Απόφασης

Site έργου:http://prodss.iem.ihu.gr/

Πρόσκληση: Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Διάρκεια: 2021-2023

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Φώτης Στεργιόπουλος

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί η διενέργεια μίας σχεδιασμένης βιομηχανικής έρευνας που αποσκοπεί στη μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων (Decision Support System) σε επίπεδο οργάνωσης της παραγωγής. Έτσι, ο βασικός στόχος του έργου, είναι η μελέτη των ευκαιριών και δυνατοτήτων περαιτέρω βελτίωσης της παραγωγικότητας μέσω μίας δυναμικής διαδικασίας λήψης, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν την παρακολούθησης της γραμμής παραγωγής στα επιμέρους στάδια, τον προσδιορισμό των απωλειών σε κάθε στάδιο και τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών βαθμού αξιοποίησης α’ υλών, το διαρκή έλεγχο με στόχο την αποφυγή των σημείων συμφόρησης (bottlenecks) και τον προγραμματισμό της διαδικασίας παραγωγής.

bEyonD the boRder of electrΙc VEhicles: an advanced inTeractive cOURse

Site έργου:http://edrivetour.eu/

Πρόσκληση: Erasmus Plus KA2 (Knowledge Alliances) 2019

Διάρκεια: 2020-2022

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θεόδωρος Κοσμάνης

Πρόκειται για ένα σεμινάριο με αντικείμενο την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και αποτελεί τη σύμπραξη 3 Πανεπιστημίων, 4 MME, 1 Ερευνητικού Ινστιτούτου και 1 φορέα παροχής πιστοποιήσεων. Στόχος είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση των φοιτητών μέσα από ένα σύνολο μαθημάτων που περιλαμβάνουν online διαλέξεις, εργαστηριακά μαθήματα με φυσική παρουσία, projects και πρακτική άσκηση στους βιομηχανικούς εταίρους.

Surveying & MARiTime internet of thingS EducAtion

Site έργου:http://smart-sea.eu/

Πρόσκληση: Erasmus Plus KA2 (Knowledge Alliances) 2019

Διάρκεια: 2020-2022

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θεόδωρος Κοσμάνης

Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με αντικείμενο την επισκόπηση υδάτινου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνικές Internet of Things. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους μηχανικούς που σχετίζονται με μετρήσεις σε υδάτινο περιβάλλον. Αποτελεί τη σύμπραξη 6 Πανεπιστημίων, 4 μεγάλων επιχειρήσεων, 1 MME, 1 Ερευνητικού Ινστιτούτου και 1 φορέα παροχής πιστοποιήσεων. Στόχος είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση των φοιτητών μέσα από ένα σύνολο μαθημάτων που περιλαμβάνουν online διαλέξεις, εργαστηριακά μαθήματα με φυσική παρουσία, μεγάλα projects και πρακτική άσκηση στους βιομηχανικούς εταίρους.

Μελέτη και κατασκευή πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος ηλεκτροφόρησης

Site έργου:https://www.evresis.gr/index.php/home-el-gr

Πρόσκληση: ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 1ος κύκλος

Διάρκεια: 2019-2021

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Φώτης Στεργιόπουλος

Αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης βιομηχανικής έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη του πλαισίου δημιουργίας ενός καινοτομικού προϊόντος το οποίο αφορά τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή πρωτοτύπου και δοκιμή ενός πλήρως αυτοματοποιημένου μηχανήματος (συσκευής) για την εκτέλεση της διαδικασία της ηλεκτροφόρησης, με βάση το υπόστρωμα αγαρόζης (gel electrophoresis). Ειδικότερα, η νέα αυτοματοποιημένη συσκευή θα χαρακτηρίζεται από υψηλή αξιοπιστία μετρήσεων, μικρές διαστάσεις και χαμηλό κόστος, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό την εισαγωγή μίας σημαντικής καινοτομίας στην αγορά των ιατρικών/εργαστηριακών μετρήσεων.