Θεσμοθετημένα Εργαστήρια Τμήματος

Το τμήμα διαθέτει τα ακόλουθα θεσμοθετημένα εργαστήρια.


Έχει ιδρυθεί το Θεσμοθετημένο εργαστήριο Συστημάτων Ενέργειας

Το εργαστήριο «Συστημάτων Ενέργειας» ιδρύθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 3802/17-08-2021. Περιλαμβάνει εργαστηριακούς χώρους 700τμ περίπου. Οι στόχοι και δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των διδακτικών αναγκών των γνωστικών αντικειμένων της Ηλεκτροκίνησης και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Οχημάτων, των Θερμικών Μηχανών, των Ηλεκτρικών Μηχανών, των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικών Αυτοματισμών, των Ηλεκτρονικών Ισχύος και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με διάχυση της παραγόμενης γνώσης, υποστήριξη της εκπόνησης προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/διδακτορικών διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μέσω συνεργασίας με διάφορους φορείς.


Έχει ιδρυθεί το Θεσμοθετημένο εργαστήριο Ευφυούς Βιομηχανικού Μετασχηματισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Το εργαστήριο Εργαστηρίου Ευφυούς Βιομηχανικού Μετασχηματισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 6742/31-12-2021 Οι ερευνητικές κατευθύνσεις και τα αντικείμενα του «Εργαστηρίου Ευφυούς Βιομηχανικού Μετασχηματισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων» θα καλύπτουν τον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού κατά κύριο λόγο σε βιομηχανίες και τον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων.