Διπλωματική Εργασία

Γενικές Πληροφορίες Διπλωματικής Εργασίας


Για την εύρυθμη παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης, εκπόνησης και εξέτασης των Διπλωματικών Εργασιών (Δ.Ε.) ορίζεται ένα νέο όργανο, η Επιτροπή Συντονισμού Διπλωματικών Εργασιών (ΕΣΔΕ). Η ΕΣΔΕ αποτελείται από τρία μέλη, των οποίων η θητεία είναι συγχρονισμένη με την εκάστοτε θητεία του Προέδρου του Τμήματος. Τα μέλη της επιτροπής εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος (ΣτΤ). Η ίδια επιτροπή θα είναι επίσης υπεύθυνη και για την παρακολούθηση των διαδικασιών των πτυχιακών εργασιών των Τμημάτων Μηχ. Αυτοματισμού και Μηχανολόγων Οχημάτων από τα οποία έχει προέλθει το νέο Τμήμα ΜΠΔ, σύμφωνα με τους κανονισμούς πτυχιακών εργασιών που ίσχυαν για αυτά τα Τμήματα.

Η εκπόνηση της ΔΕ προβλέπεται να γίνεται κατά τη διάρκεια του δεκάτου εξαμήνου σπουδών, μπορεί ωστόσο να εκπονηθεί και νωρίτερα. Αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες και εκπονείται υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ. Για την ανάληψη ΔΕ, ο φοιτητής πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 180 διδακτικές μονάδες και να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον έξι εξάμηνα σπουδών στο τμήμα. Αναθέσεις ΔΕ πραγματοποιούνται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η προβλεπόμενη τυπική διάρκεια εκπόνησης της ΔΕ είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η εν λόγω διάρκεια, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου, μπορεί όμως να επεκταθεί, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος, εφόσον το κρίνει ο επιβλέπων καθηγητής. Διπλωματική εργασία που δεν έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους, είναι στην ευχέρεια του επιβλέποντα να αποφασίσει αν επιθυμεί να συνεχιστεί ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση ενημερώνει την ΕΣΔΕ, μέσω e-mail, η οποία αφαιρεί την ανάθεση από τον φοιτητή, τον οποίο και ενημερώνει εγγράφως μέσω της Γραμματείας.


Έγγραφα Διπλωματικής Εργασίας

Τρέχοντα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών και Περιγραφές Θεμάτων

Κανονισμός Διπλωματικής Εργασίας

Πρότυπο Έγγραφο Καθηγητή για Δήλωση Θέματος Πτυχιακής

Δήλωση Ανάληψης Διπλωματικής Εργασίας

Δήλωση Φοιτητή (Copyright) Διπλωματικής Εργασίας

Αίτηση Αξιολόγησης Διπλωματικής Εργασίας

Βαθμολόγιο Διπλωματικής Εργασίας