Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος, με σκοπό την προσαρμογή στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνθήκες. Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εναρμονίζεται αφενός με την πολιτική ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και αφετέρου με τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, οι οποίοι συνοψίζονται ως εξής:

1. Ενίσχυση της ποιότητας διδασκαλίας με περισσότερα μαθήματα γενικών γνώσεων, μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων καθώς και μαθήματα με εργαστήρια, δεδομένων και του περιορισμένου αριθμού μελών διδακτικού προσωπικού που διαθέτει το Τμήμα. Η ποιότητα της διδασκαλίας μπορεί επίσης να βελτιωθεί μέσα από τη μείωση της αναλογίας διδασκομένων/διδασκόντων – κάτι τέτοιο όμως προσδιορίζεται εξωγενώς από τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, αφενός ως προς τον αριθμό των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκή χρονιά και αφετέρου ως προς τον αριθμό των προκηρυσσόμενων νέων θέσεων μελών ΔΕΠ

2. Ενίσχυση της ευελιξίας του ΠΠΣ, έτσι ώστε να είναι πιο ελκυστικό στους φοιτητές προσφέροντας τους περισσότερες επιλογές ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στα μαθήματα, τήρηση της λογικής σειράς προαπαιτούμενων – εξαρτώμενων μαθημάτων σε συνάφεια με την παιδαγωγική ιεράρχηση της χρονικής αλληλουχίας αυτών καθώς και η θέση αυστηρού πλαισίου ως προς τον αριθμό των μαθημάτων που δηλώνονται κατά μέσο όρο πέρα από τα ν+2 ανά εξάμηνο.

3. Καλώς εννοούμενη εντατικοποίηση των σπουδών που θα επιτρέψει τη: α) τη μείωση του ποσοστού των φοιτητών και φοιτητριών που καθυστερούν σημαντικά ως προς τη λήψη του πτυχίου τους μετά τα πέντε χρόνια της υποχρεωτικής φοίτησης και τη συνεπακόλουθη αύξηση του ποσοστού των φοιτητών και φοιτητριών που λαμβάνουν πτυχίο στα πέντε χρόνια, β) τη μείωση του ποσοστού των διαγραφόμενων φοιτητών και φοιτητριών επί του συνόλου των εγγεγραμμένων, γ) την αύξηση του βαθμολογικού μέσου όρου αποφοίτησης και ιδιαίτερα του ποσοστού των αποφοίτων με βαθμό πτυχίου ανώτερου του 8 (οκτώ) και τη συνεπακόλουθη ενίσχυση της αριστείας.

4. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ελκυστικότητας του ΠΠΣ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της (εισερχόμενης όσο κυρίως της εξερχόμενης) κινητικότητας τόσο του φοιτητικού όσο και του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.

5. Αύξηση του ποσοστού των φοιτητών του Τμήματος, που συμμετέχουν στις δράσεις της Πρακτικής Άσκησης και ενίσχυση της στενότερης διασύνδεσης με την αγορά εργασίας Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται περιοδικά από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με όλα τα μέλη του Τμήματος και με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης: ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019-2020 pdf
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης: ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020-2021 pdf