Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, στη συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 31-05-2023, ηλεκτρονικά (info@iem.ihu.gr) ή ταχυδρομικά (Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σίνδος, ΤΚ 57400).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:
α) Αίτηση
β) Τίτλους Σπουδών
γ) Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
δ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
ε) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής).
στ) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ
ζ) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
η) Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής που περιγράφει συνοπτικά το σκοπό, τη μεθοδολογία, σχετική βιβλιογραφία και την αναμενόμενη ερευνητική συνεισφορά, καθώς και τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής.
Περιοχές Διδακτορικών Θεμάτων:
1. 2023-01 Συστήματα Ακουστικής Μετάδοσης Ισχύος Κιζήρογλου Μιχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής
2. 2023-02 Κυκλώματα Συστημάτων Συγκομιδής Ενέργειας Κιζήρογλου Μιχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής
3. 2023-03 Μη παρεμβατικοί αισθητήρες ανάλυσης αίματος Κιζήρογλου Μιχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής
4. 2023-04 Κατεργασία ηλεκτροδιάβρωσης βύθισης σε σύνθετα υλικά μήτρας αλουμινίου με νανοσωματίδια Κορλός Απόστολος Αναπληρωτής Καθηγητής
5. 2023-05 Κατεργασίες αφαίρεσης υλικού σε σύνθετα υλικά μήτρας αλουμινίου με νανοσωματίδια Κορλός Απόστολος Αναπληρωτής Καθηγητής
6. 2023-06 Επισκόπηση υφάλων πλοίων με αξιοποίηση τεχνικών διαδικτύου των πραγμάτων και μη επανδρωμένων υποβρύχιων οχημάτων Κοσμάνης Θεόδωρος Αναπληρωτής Καθηγητής
7. 2023-07 Νέες υπερταχείες μέθοδοι φρακταλικής ανάλυσης και εφαρμογές τους σε πολυδιάστατα σύνολα δεδομένων Μανωλάκης Δημήτριος Καθηγητής
8. 2023-08 Ανάπτυξη καινοτόμων ανακυκλωμένων πολυμερικών σύνθετων υλικών υψηλής απόδοσης με τη χρήση τεχνολογιών προσθετικής κατασκευής Τσογγάς Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής
Περισσότερες πληροφορίες στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ΦΕΚ 3495/τ’ Β/24-8-2020 .
Επιπλέον έγγραφα: ΑΙΤΗΣΗ και ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 2310013937